سلامت پوست

مراقبت از پوست های مختلف ( انواع پوست چیست؟ و نحوه مراقبت از آن )

راهکارهایی برای داشتن پوست سالم

مراقبت از پوست های مختلف ( انواع پوست چیست؟ و نحوه مراقبت از آن )

 

 

مراقبت از پوست های مختلف ، نـخـستین گـام برای داشـتن پوستـی زیبا آگاهی یافتن از انواع پوست می باشد زیرا ازاین طریق شما قادر خواهید بود هر چه بهتر از پوستتان مراقبت و هـمـچنـیـن فـراورده های بـهـداشـتـی و آرایشی مناسب نوع پوست خود را انتخاب کنید.

در یک دسته بندی کلی پوست ها به انواع پوست نرمال، پوست چرب، پوست خشک، ترکیبی و حساس و آکنه تقسیم می شوند.

1- پوست نرمال

نه زیاد خشک و نه زیاد چرب میباشد، پس از شستشو نرم و لطیف میگردند،  این نوع پوست به نـدرت جوش میزند.

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ اﺳﺖ و همه ﺁرزوﯼ داﺷﺘﻦ ﺁن را دارﻧﺪ:

ﻧﺮم وﻟﻄﻴﻒ، ﺑﺎ ﮐﺸﻴﺪﮔﯽ ﻃﺒﻴﻌﯽ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻓﺬ رﯾﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﻗﺎﺑﻞ روﯾﺖ هستند، ﺑﺪون ﻟﮑﻪ و ﻗﺴﻤﺖ های ﻧﺎﺟﻮر وﺗﮑﻪ ﺗﮑﻪ.

ﭘﻮﺳﺖ ﻃﺒﻴﻌﯽ، ﻇﺎهرﯼ ﺻﺎف، ﻧﺮم، ارﺗﺠﺎﻋﯽ و هموار دارد ﮐﻪ ﻧﻪ ﭼﺮب اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺧﺸﮏ.

ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﺴﻴﺎر زﯾﺒﺎ اﺳﺖ وﻟﯽ اﺣﺘﻴﺎج ﺑﻪ ﻣﺮاﻗﺒﺖ دارد.

هرﮔﻮﻧﻪ اهمال و ﻏﻔﻠﺖ ازاﺻﻮل ﻣﺮاﻗﺒﺖ از ﭘﻮﺳﺖ، ﺑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﺳﻦ ﮔﺬاﺷﺘﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ ﭼﺮوﮐﻴﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد.

طرز مراقبت

روزی دوبـارصـورت خـودرا با شوینده های مـلایم شستشو داده و از مرطوب کننده استفاده کنید.

2- پوست چرب

پوست اغلب چرب و براق است.

صورت زیاد جوش می زند، گرد و غبار و آلودگی بیشتری را به خود جذب می کند، غـدد چـربـی بـیـش از حـد فـعـال میباشند به همین خاطر منافذ پوست در معرض انسداد است.

پـوست کـمـتـر چـروکیده میشود.

در اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ، ﻣﻨﺎﻓﺬ درﺷﺘﻲ دﻳﺪﻩ ﻣﻲ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ ﮔﺮاﯾﺶ ﺑﻪ ﮐﻠﻔﺖ و زﻣﺨﺖ ﺷﺪن ﺑﺎﻓﺖ دارد.

اﯾﻦ ﻧﻮع ﭘﻮﺳﺖ دارای ﻏﺪد ﭼﺮﺑﯽ ﺑﺴﻴﺎر ﻓﻌﺎﻟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻮﻟﻴﺪ روﻏﻦ وﭼﺮﺑﯽ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺑﻪ ﭘﻮﺳﺖ ﻇﺎهرﯼ ﺑﺮاق و ﭼﺮب و روغنی ﻣﻲ دهد.

ﭘﻮﺳﺘﻬﺎﯼ ﭼﺮب، ﺟﻮش و ﻟﮑﻪ و ﺟﻮﺷﻬﺎﯼ ﺳﺮﺳﻴﺎﻩ و ﺳﻔﻴﺪ دﯾﺪﻩ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﺑﺎ ﻧﮕﻪ دارﯼ و ﻣﺮاﻗﺒﺖ  از ﭘﻮﺳﺖ هاﯼ ﭼﺮب به طور ﺻﺤﻴﺢ ﻣﯽ ﺗﻮان ﺁن را ﺗﻤﻴﺰ ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و ﭼﺮﺑﯽ اﺿﺎﻓﯽ ﺁن را ﺗﺤﺖ ﮐﻨﺘﺮل ﻧﮕﻪ داﺷﺖ و دارای ﭼﻬﺮﻩ اﯾﯽ ﺻﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﺷﺪ.

طرز مراقبت

روزی 2 مرتبه صورت خود را با شوینـده هـای مـلایـم شسـتـشو دهـیـد، همواره از شوینده های ملایم و غیر چرب و حاوی الکل استفاده کنید، از لــوازم آرایشی غیر چرب استفاده کنید.

به خاطر داشته باشید پوست چرب نیز نیاز به مـرطـوب کــننده دارد بنابراین از مرطوب کننده هر روز استفاده کنید.

با آب سرد صورت خود را بشویید تا منافذ پوستتان بسته گردد.

از غذاهای سرخ شده و شکلات کمتر استفاده کنید.

3- پوست خشک

پوست نازک و کاغذ مانند است.

هـنـگـام لـمس آن پـوسـت خـشـک است.

منافذ پوست بسیار ریز میباشند.

صورت بندرت جوش می زند چون غدد چربی کم کار میباشند بنابراین پوست خشک و معمولا پوسته پوسته میگردد.

مـستعد چین و چروک می بـاشد.

در زمستان پوست خشک تر شده و خارش پیدا می کند.

ﺑﺮﺧﻼف ﭘﻮﺳﺖ هاﯼ ﭼﺮب، ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ ﻓﺎﻗﺪ ﺗﺮﺷﺢ ﭼﺮﺑﯽ اﺳﺖ که اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻔﺘﻲ و ﭘﻮﺳﺘﻪ ﭘﻮﺳﺘﻪ وﺧﺸﮏ و ﺷﮑﻨﻨﺪﻩ ﺷﺪن ﭘﻮﺳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد و رﻧﮓ ﭼﻬﺮﻩ، ﺧﺸﮏ و ﮐﺪر ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺁﻳﺪ.

ﺧﺸﮑﯽ ﭘﻮﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﺑﺶ ﻧﻮرﺧﻮرﺷﻴﺪ ، ﺑﺎد، ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن دﻣﺎﯼ هوا، ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﺗﻬﻮﯾﻪ ﻣﻄﺒﻮع، ﮐﻤﺒﻮد ﻣﺼﺮف ﺁب و اﺳﺘﻔﺎدﻩ از ﺻﺎﺑﻮن های ﺗﻨﺪ و ﺷﻴﻤﻴﺎﯾﯽ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﯽ ﺷﻮد.

ﻣﺮاﻗﺒﺖ از پوست خشک به طور ﺻﺤﻴﺢ و اﺳﺘﻔﺎدﻩ ﺻﺤﻴﺢ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﭘﻮﺳﺖ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و هیدراﺗﻪ ﮐﺮدﻩ و ﻣﻴﺰان اﻧﻌﻄﺎف و رﻃﻮﺑﺖ ﺁن را ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮد.

طرز مراقبت

همواره از لوازم آرایش ملایم فاقد الکل استفاده کنید.

هر روز پوست خود را با مرطوب کننده مرطوب کنید.

همواره صورت خـود را بـا شـویـنـده هـای مـلایــم و غیر صـابونی بشویید زیرا صابون چربی پوست شما را با خود می شوید.

از کـرمـهـایـی کــه محتوی آلفاهیدروکسی اسید میباشد استفاده کنید.

این ماده سبب پیلینگ ملایم لایه خشک و مرده خارجی پوست می شـود.

شستـشوی صـورت بـا روغــن بادام و یا زیتون بسیار موثر می باشد.

4- پوست ترکیبی

اغلب افراد پوستشان پوست ترکیبی می بـاشد بـدیـن مـفهوم که بخشی از پوستشان چرب و بخشی خشک است.

خشکی معمولا در نواحی گونه، دور چشم و گردن و چرب در نواحی پیشانی، بینی و چانه است.

بهتر است برای نواحی چرب یک نوع فراورده و نواحی خشک فراورده دیگری استفاده کنید.

طرز مراقبت

برای مراقبت از پوست ترکیبی صورت خود را روزی 2 مرتبه با شوینده های ملایم شستشو دهید.

گلاب برای طراوت پوست بسیار موثر است.

ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﻓﺮاوردﻩ ها ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻧﻮاﺣﯽ ﺧﺸﮏ را ﻣﺮﻃﻮب و همچنین ﭼﺮﺑﯽ ﻧﻮاﺣﯽ روﻏﻨﯽ را ﮐﻨﺘﺮل ﮐﻨﻴﺪ ﺗﺎ ﭘﻮﺳﺘﯽ ﻣﺘﻌﺎدل داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻴﺪ.

5- پوست حساس

بـه آسـانـی تــحریـک می گردد و ایجاد خارش، سوزش، قـرمــزی و ساییدگی در پوست می گردد و گهگاهی جوش میزند.

طرز مراقبت

برای مراقبت از پوست حساس از صابون استفاده نکنید و در عوض لوسیونهای شستشوی ملایم و غیر حساسیت زا را بکار ببرید.

مراقبت از پوست های مختلف

[jms_products product_design=”carousel” product_type=”cat” orderby=”rand” cat_id=”131″ total_items=”4″ enterance_animation=”” number_of_rows=”1″ items_desktop=”4″ items_small_desktop=”4″ items_tablet=”3″ items_mobile=”2″ items_small_mobile=”1″ margin=”30″ title_product=”پیشنهاد ما”]
بازگشت به لیست
0 0 رای ها
امتیاز
اشتراک در
اطلاع از
guest
0 دیدگاه ها
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها