خشکی پوست

خشکی پوست چرا

عوامل متعددی می ‌تواند سبب ایجاد خشکی و زبری و ترک پوست شود. بر اساس تحقیقات، میزان آب در لایه شاخی پوست، اگر به کمتر از 10 درصد برسد، این طبقه خشک و شکننده می ‌شود. حدود 10 تا 20 درصد آب لازم است تا نرمی و انعطاف طبقه شاخی تأمین شود. چربی‌ها به تنهایی و به طور مستقیم قادر به تأمین انعطاف پوست نبوده و فقط به طور غیر مستقیم می ‌توانند از تبخیر آب پوست جلوگیری کنند.

ادامه مطلب